Adres biura:

Warsaw UNIT

Rondo Daszyńskiego 1 ; 00-843 Warszawa

email: biuro@eprinus.com ; tel. +48 22 299 18 95

Dane rejestrowe:

ePrinus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dla której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe.

Adres: ul. Ursynowska 72 ; 02-605 Warszawa

KRS 0000459188.
NIP: 5213647828
REGON: 146647903
Kapitał zakładowy: 30.000 zł wpłacony w całości.