ul. Ursynowska 72

02-605 Warszawa

tel. +48 22 299 18 95

email:  biuro@eprinus.com

ePrinus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dla której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000459188.
NIP: 5213647828
REGON: 146647903
Kapitał zakładowy: 30.000 zł wpłacony w całości.